جنگ نرم  یعنى جنگ به وسیله‏ ابزارهاى فرهنگى، به وسیله‏ نفوذ، به وسیله‏ دروغ، به وسیله‏ شایعه ‏پراکنى؛ با ابزارهاى پیشرفته‏اى که امروز وجود دارد، ابزارهاى ارتباطى ‏اى که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سى سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. (جنگ‏ نرم‏ یعنى ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم.) 


بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار جمعی از بسیجان۱۳۸۸/۰۹/۰۴