۱.نفوذ فردی: یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک فرستاده شود در جمع شما که شما خیال کنید آن فرد دوست است در حالی که او دوست نیست و برای اهداف خود در جمع شما به عنوان یک دوست حضور میابد. 

اهداف آنان بر نفوذ فردی :

 _ جاسوسی: که کم اهمیت ترین از اهداف  نفوذ فردی است.

 _ تصمیم سازی: که برای عوض کردن تصمیم مدیران و مسولان به نفع دشمن


 

   

    ۲.نفوذ جریان: یعنی شبکه سازی در داخل ملت، به وسیله پول و جاذبه های جنسی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام گیرد، که این ها در سرنوشت کشور، سیاست کشور و آینده کشور تاثیری دارند، آرمان ها و ارزش ها، خواسته ها و باورها و سبک زندگی ها تغییر پیدا خواهند کرد. 

اهداف : که شخص مورد نفوذ آن چیزی را فکر کند که آن آمریکایی ها فکر می کنند، یعنی کاری کند که شما همان چیزی را که بخواهی در نتیجه، او می خواهد، بنابر این خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشد مامور عالی رتبه سیا خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، شما بدون هیچ دست مزدی برای او کار می کنید. که این افراد شامل نخبگان، افراد موثر، تصمیم گیران و تصمیم سازان و... است.

افرادی هم بدون اینکه بدانند می شوند سرباز و مکمل اهداف آنان همچون کسانی که در بخش های مختلف، با زبان های گوناگون بسیج را متهم می کنند به تندروی، افراطی گری و... که این افراد دارند مکمل نفوذ آنان می شود.