ابزارهای جنگ نرم:
۱.رسانه ها
۲.اسباب بازی
۳.فیلم و سینما
۴.بازی های یارانه ای
۵.ورزش
۶.نماد و مد

۷.پویا نمایی
۸.مواد مخدر

۹. فضای مجازی و اینترنت

و غیره ...